7763 Egerág, Szabadság tér 1.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

 • Érintett: az adatkezelővel kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan az adatkezelő személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

Egerág Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat), a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Az Önkormányzat a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhívjuk az Önkormányzat részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása és ha szükséges, hozzájárulásának beszerzése.

Az Önkormányzat, mint adatkezelők adatai:

Megnevezése:Egerág Község Önkormányzata
Képviselője:Rácz János polgármester
Központi e-mail címe:polgarmester@egerag.hu
Telefonszáma:+36 72/800-289, +36/30 591-0990
Postacíme:7763 Egerág, Szabadság tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:adatvedelem@kozarmisleny.hu

Az Önkormányzat által igénybe vett adatfeldolgozók:

Megnevezése:3 IN 1 HOSTING Bt.
Központi ügyfélkapcsolati pont:https://megacp.com/contact.php
Központi telefonszáma:+36 21/ 200 0040
Postacíme:2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A.
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata:https://megacp.com/adatvedelmi_tajekoztato.pdf
Feldolgozói tevékenysége:Levelezőszervertárhely-szolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése:Az Önkormányzat elektronikus levelezése a szolgáltató által biztosított külső tárhelyen kerül tárolásra, és az ott futó programok működtetik.

Megnevezése:DotRoll Kft.
Központi e-mail címe:support@dotroll.com
Központi telefonszáma:+36 1 432 3232
Postacíme:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata:https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf
Feldolgozói tevékenysége:Webtárhely-szolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése:A webtárhely-szolgáltató a saját szerverén létrehozott, elkerített lemezterületet biztosít, amelyre az Önkormányzat weboldala került feltöltésre.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Önkormányzat a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

Az Önkormányzat az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Önkormányzat olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Önkormányzat, mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az Önkormányzat számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg az Önkormányzatot (pl.: telefonon, e-mailben), elengedhetetlen, hogy az Önkormányzat az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja az Önkormányzat közfeladatának ellátásához fűződő közérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont). Az Önkormányzat tevékenységének közérdekűsége a későbbi kapcsolattartást, valamint az Önkormányzat vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet. Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, az Önkormányzat rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. Az Önkormányzatnak ezeket az adatokat a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

 • E-mailes megkeresés esetén: név és e-mail cím
 • Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám

Az adatkezelés időtartama: Az Önkormányzat az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követően törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő közérdek a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen közérdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre az Önkormányzatnak nem áll módjában válaszolni.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja: Az Önkormányzat hivatalos közösségi oldalának (Facebook) működtetése és a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása. Az oldalon a hírekhez való hozzászólásra és az Önkormányzattal való online kapcsolatfelvételre is lehetőség van.

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön az Önkormányzat közösségi oldalain önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

Az Önkormányzat közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg az Önkormányzat és a Facebook Ireland Limited között.

Plug In-ek és beépülő modulok

Az Önkormányzat weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó Plug In-ek működnek.

SzolgáltatóFacebook Inc. (Facebook Ireland Limited)
Célja, működéseFacebook widgetek (Facebook Page Plug-In) elérést biztosítanak a Facebook szociális hálójához
A gyűjtött személyes adatokBöngészéssel kapcsolatos adatok, böngésző és operációs rendszer típusa, az eszközön bejelentkezett Facebook felhasználó online azonosítója.
Adatkezelési tájékoztatójahttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Facebook

SzolgáltatóGoogle Inc.
Célja, működéseA beágyazott YouTube videó megjelenítése a webhelyen.
A gyűjtött személyes adatokA látogató sávszélessége a beágyazással érintett oldalon, korábban megtekintett videók, a videó lejátszás felhasználói preferenciái
Adatkezelési tájékoztatójahttps://support.google.com/youtube/topic/9386940?hl=hu&ref_topic=2803240
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
YouTube integráció

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozása;
 • törléshez való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Önkormányzatnak Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az Önkormányzat egyébként is kezel Önről).

Az Önkormányzat az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 25 napon belül válaszolja meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben az Önkormányzat, rendszereiből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Önkormányzattól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Önkormányzat tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Önkormányzat közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önkormányzattól az Önre vonatkozó személyes adatokról ingyenes másolat készítését, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve az adatkezelés közérdekűsége esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatokhoz való hozzáférésre, valamint az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás/hozzáférés kérés esetén az Önkormányzat méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Önkormányzat úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat (másolatukat) és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Önkormányzatnak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos közérdek is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelés közérdekűsége elsőbbséget élvez-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Önkormányzat az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Önkormányzat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a közérdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat az Önkormányzat jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Önkormányzat által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Önkormányzat bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelés közérdekűségén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Önkormányzat a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg és az, az Ön önkéntes hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Önkormányzattól, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsák.

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes az Önkormányzatnak elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon az Önkormányzat képviselőihez vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:

E-mail:polgarmester@egerag.hu
Telefon:+36 72/800-289, +36/30 591-0990
Adatvédelmi tisztviselő:adatvedelem@kozarmisleny.hu
Széchenyi 2020