7763 Egerág, Szabadság tér 1.

Lakossági tájékoztatás szociális tűzifa igényléshez

Lakossági tájékoztatás szociális tűzifa igényléshez (letölthető dokumentumért katt ide.)

A támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyet első körben az Önkormányzat 2020. december 11. napjáig írja ki.
Az Önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyek részére háztartásonként minimum 1 m3 maximum 5 m3 tűzifa támogatást nyújt.
A kérelemhez csatolni kell az ingatlanban élő személyek (mindenki) jövedelmét igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot. Az a személy, aki nem rendelkezik jövedelemmel, annak nyilatkozni kell erről, illetve, arról is, ha csak alkalmi munkából él. (Nyilatkozat Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.)
A kérelmek elbírálása Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a vészhelyzetre tekintettel a döntési jogkört Egerág Község Polgármestere gyakorolja.
A támogatás megállapításáról szóló döntést követő 15 napon belül a polgármester intézkedik a tűzifa kiszállíttatásáról.
A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
Támogatásban részesíthető az a személy, aki szociálisan rászorult, akinek vagyona nincs és:
a) akinek családjában az egy főre eső tényleges nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,-Ft-ot,
b) aki egyedülálló és jövedelme nem haladja meg az 57.000,-Ft-ot,
c) aki nyugellátásban részesülő egyedülálló,
d) aki egészségi állapota, tartós egészségromlása miatt rendszeres munkavégzésre nem képes,
e) akinek létfenntartása veszélybe került.
A c)-d)-e) pontjaiban meghatározottak esetén a támogatás odaítélése egyedi elbírálás alapján történik, a jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül.
A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a családot melynek tagja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szerint:
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak járadékára jogosult,
c) pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra jogosult (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
e) három vagy többgyermekes család,
f) a gyermekét egyedül nevelő szülő, kivéve, ha a szülők nem egy lakcímre vannak bejelentve, de egy háztartásban élnek,
g) a családban az Szt. 41.§ (1) bekezdésében meghatározott súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg él.
A fenti jogosultságokról igazolást kell benyújtani.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.
Egerág Község Képviselő-testülete

Széchenyi 2020